Requisits Auditoria

Inici > Requisits Auditoria
Auditoria de Comptes Anuals Obligatòria:

    La Llei Mercantil vigent, obliga les societats que compleixin durant dos exercicis consecutius, 2 dels 3 requisits següents, a designar Auditor de Comptes i dipositar els seus comptes anuals juntament amb el corresponent informe d'auditoria en el registre mercantil (LAC disp. Adic. 1a, LSA art. 203)

    Que el total actiu de la Companyia, sigui superior a 2.850.000 €
    Que l'import de la xifra de negocis, sigui superior a 5.700.000 €
     Que la mitjana de treballadors empleats durant l'exercici, sigui superior a 50 persones

    Important: Les societats obligades que no dipositin els comptes anuals amb l'informe d'auditoria cometen una infracció amb dues serioses conseqüències: el tancament del registre mercantil i una sanció, que pot arribar als 300.506,05 euros per any d'incompliment per a empreses que superin els 6 milions d'euros de facturació.

    Procediment: La Junta General d'Accionistes, ha de nomenar la auditor, abans de la finalització de l'exercici a auditar i, posteriorment, s'ha d'inscriure aquest acord al Registre Mercantil.

    Nou! Consulta en línia permanent. El nostre servei permanent respondrà a qualsevol dubte o consulta que se'ls plantegi.